Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist!

Kui leiate, et Teil on potentsiaali oma koormuse suurendamiseks ja tahate hakata õpetama põhikoolis loodusaineid, tulge õppima Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogia valdkonda!

Vastuvõtu tingimused:  pedagoogiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis.

Täienduskoolituse pikkus:  kaks aastat.

Täiendkoolituse sisu: valdkonnadidaktika moodul (11 EAP),  ainedidaktika ja praktika moodul (4 EAP) ning aineõppe moodul (15 EAP).

Õppekeskkond: Õpperuumide olukord ja tehnikaga varustatus on hea või väga hea. Õppeklassid on sisustatud erinevate projektide toetusel kaasaegsete digitaalsete katsevahenditega (Vernier LabQuest andmekogujad ja nende ühilduvad andurid, koolimikroskoobid ja –binokulaarid). Kaasaegseid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks pakuvad 2016.a alguses taasavatud TÜ loodusmuuseum, Chemicum ja Physicum ning kaasaegse tehnikaga varustatud TÜ haridusuuringute keskuse õppeklassid.

Tulemus:  koolituse läbinu omab õigust õpetada põhikoolis ühte loodusteaduslikku õppeainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika).

Lisainfo ja registreerumine

Uus aasta alaku!

Kolmapäeval, 17.augustil said kokku TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakonna inimesed. Jagasime infot ja arutasime 2016/2017 õppeaasta tegevuskava.

Viis alateemat:

 • Füüsikaõpetajate võrgustiku arendamine ja INNOVE haridusvaldkonna võrgustike programm;
 • Seminaride, koolituste ja/või suvelaagri korraldamine algaval õppeaastal;
 • INNOVE võrgustike juhtide arenguprogramm;
 • Info EFS FO-le: uus kavandatav õppekava erialase (näiteks füüsika või keemia) magistriharidusega inimestele õpetajakutse andmiseks;
 • KFK ettepanek õpetajate osalemiseks tulevaste füüsikaõpetajate koolitamisel.

Info võeti teatavaks, juhikoolitusele minejad valiti välja, moodustati delegatsioon INNOVE infopäeval osalemiseks. Ja lepiti kokku, et täpsemad plaanid teeme septembris, kui on olemas täpsem info rahastamise võimaluste kohta.

Protokollis:
Kaido Reivelt

Uus koolituskursus füüsika õpetajatele

TÜ koolifüüsika keskus ja Eesti Füüsika Selts käivitavad 2015/2016 õppeaastal füüsika õpetajatele uudse ülesehitusega täienduskoolituskursuse.

Kursuse sisu on praktilise kallakuga: jagatakse näpunäiteid ja häid kogemusi, mis loodetavasti aitavad füüsika tunde huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Räägime õppemeetoditest, IKT vahenditest, e-õpikust ja praktilistest töödest ning tutvustame õppematerjale. Lisaks uudiseid ning ka mõni üldfilosoofiline tekst. Raamiks kõige selle ümber on füüsika riiklik õppekava.

Töökorraldus:

 • Kursusel osalejate postkastidesse saabub igal nädalal (va koolivaheajad) e-mail, kust leiab lingid õppematerjalidele. Nende materjalide läbitöötamine võiks aega võtta pool tundi kuni tund;
 • Korraldame kaks seminari. Üks neist toimub Voorel, 6.-7. novembril 2015, teine 2016.a. suvel.

Seega kutsume kõiki üles pühendama organiseeritult igal nädalal ühe tunni enese koolitamisele ning osalema kahel väljasõiduseminaril.

Osalemine ei maksa midagi. Kursuse lõpetajad saavad ilusa tõendi.

Esimene õppetund juba homme, 02.09.2015!

Kursus käib käsikäes füüsika e-õpikute arendusega, nii et kursuse lõpuks on ka e-õpik targemaks ja tublimaks saanud. Kursuse materjalidest paneme aluse vabalt kättesaadavale Füüsika õpetaja raamatule sealsamas e-õpikute keskkonnas (http://õpik.füüsika.ee).

Huvilised võiks end kirja panna registreerimislehel, mis avaneb lingilt: http://goo.gl/forms/rgJMs1CNV4

Õpilaste füüsikaalaste uurimistööde konkurss 2015

TÜ koolifüüsika keskus ja Eesti Füüsika Selts kuulutavad välja õpilaste füüsikaalaste uurimistööde konkursi. Osalema kutsutakse 8.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.

Hinnatakse:

 • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
 • analüüsi- ja üldistusoskust;
 • vormistuse arusaadavust ja korrektsust;
 • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. juuni 2015. a.

Nõuded uurimistööle

Hindamisele kuuluvad õpilasuurimused on:

 • Eksperimentaalsed tööd, kus loodust või inimese poolt loodud tehissüsteeme uuritakse füüsikaliste meetoditega;
 • Teoreetilised ja üldfilosoofilised tööd, mis analüüsivad füüsikalisi mudeleid ja nende rakendatavust reaalses maailmas;
 • Uuringud, mis käsitlevad suundumusi ja hoiakuid ühiskonnas ja meedias, kui neid vaadeldakse läbi füüsikalise maailmapildi prisma.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Töid hinnatakse eraldi põhikoolis ja gümnaasiumis.

Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst.

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.

Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed (üks A4). Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.

Auhindade kättesaamine toimub 25. septembril 2015.a., TÜ füüsika instituudis, Teadlaste Öö festivali raames toimuval õpilaskonverentsil.

Paremate uurimistööde autorid saavad võimaluse esineda õpilaskonverentsil suulise ettekandega ning need tööd avaldatakse konkursi kogumikus.

Elektrooniliselt ja/või paberkujul köidetud uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega esitatakse Kaido Reiveltile (tel: 5143349, kaido.reivelt@ut.ee) aadressile Ravila 14C, 50411 Tartu. Töödele palume lisada juurde nii juhendaja(te) kui ka õpilas(te) kontaktandmed.